Maali vuoren huipulla

Yrityksen veroilmoitus – Mitä sinun tulisi tietää?

Yrityksen veroilmoitus perustuu kirjanpitolakiin ja sen perusteella toimitettaviin päivitettyihin tileihin. Ilman yrityksen veroilmoitusta ja sitä tukevia asiakirjoja verotusta ei myöskään voitaisi suorittaa täsmällisesti.

Vaikka yrityksen kulut liittyisivätkin olennaisesti liiketoimintaan, kaikki hankinnat eivät ole automaattisesti vähennyskelpoisia veroilmoituksessa tai ne ovat vain osittain vähennyskelpoisia. Kun ymmärtää, miten verotusta käsitellään erityyppisissä yrityksissä, oman tai perustettavan yrityksen luonne ja talous voidaan järjestää verotuksellisesti mahdollisimman tehokkaasti.

Verotus ja kirjanpito

Veroviranomaisten ainoa tapa saada selville verotettavan tulon määrä on luottaa yrittäjän kirjanpitoon ja tositteisiin. Tapahtumakuitit ovat tositteita, joista käy ilmi, milloin ja kuinka paljon rahaa on käytetty, mitä tavaroita tai palveluja on ostettu, verokanta ja tapahtuman osapuolet.

Tositteet on säilytettävä järjestelmällisessä ja helposti saatavilla olevassa muodossa kuuden vuoden ajan tilikauden päättymisestä. Käytännössä tänä päivänä kaikki tositteet, kuten kuitit, tallennetaan digitaalisesti valokuvina tai PDF-muodossa kirjanpito-ohjelmistoon tai muuhun taloushallintopalveluun.

Kirjatuista tuloista vähennetään niiden saamiseksi aiheutuneet kulut. Tähän sisältyy yleensä kaikki raha, jota yritys käyttää myyntiin, asiakkaiden palvelemiseen ja töiden suorittamiseen. Veroilmoituksessa vähennyskelpoisia kuluja voivat olla esimerkiksi toimitilojen tai toimiston vuokra ja sähkö, tietokoneohjelmistot, työkalut ja vaatteet, laskutuskulut, rajoituksin varustetut toimistopalkkiot, palkat ja päivittäiseen toimintaan liittyvät sivukulut.

Yrityksen veroilmoitus

Yritysverot ilmoitetaan verohallinnosta saatavalla virallisella veroilmoituksella. Lomakkeet ovat saatavilla sähköisessä tai paperisessa muodossa. Nykyään siirrytään laajalti sähköiseen veroilmoittamiseen, jota myös veroviranomaiset suosittelevat.

Sähköisen veroilmoituksen tekeminen on helppoa ja auttaa uutta yrittäjää. Puuttuvat tiedot ilmoitetaan automaattisesti virheenä, ja veroilmoituksen antamista koskevat ohjeet löytyvät samasta paikasta haulla.

Jos paperilomakkeen jotakin kohtaa ei täytetä tai jos annetaan virheellisiä tietoja, veroja voidaan korottaa tai maksu voidaan jättää suorittamatta. Onneksi on mahdollista muuttaa veroilmoitusta rajoituksetta siihen asti, kunnes verotus on saatu päätökseen ja virallinen päätös on annettu.

Veroilmoituksen tekemiseen tarvitset verkkopankkitunnuksen tai mobiilivarmenteen. Näillä pääset Omavero-palveluun Verohallinnon verkkosivuston kautta. Yhdessä paikassa voit hallinnoida henkilökohtaista veroilmoitusta ja yrityksesi veroasioita, mukaan lukien veroennakkomaksut, muut vapaaehtoiset maksut ja viranomaismaksut (esim. tullimaksut), pyytää maksumääräaikoja ja valvoa keskitetysti yrityksesi veroasioita.

Veroilmoituslomakkeet yhtiömuodoittain

Milloin yrityksen veroilmoitus on annettava?

Osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja vastaavien yhteisöjen on annettava vuotuinen veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, joka voi näiden yhtiömuotojen osalta olla milloin tahansa. Veroilmoituksen laatiminen aloitetaan usein ennen tilikauden päättymistä, jos yritys on suuri. Näin vältetään vuoden lopun kiire ja viivytykset verotoimistossa, varsinkin jos tilikausi päättyy kalenterivuoteen (kuten monissa yrityksissä).

Henkilöyhtiöissä, kuten osakeyhtiöissä, tilikausi päättyy yleensä kalenterivuoteen. Tällöin veroilmoitus on annettava viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kevään 1. huhtikuuta. Poikkeustapauksissa, joissa tilikausi päättyy ennen 1. lokakuuta, veroilmoitus on annettava seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä.

Kuka on vastuussa yhtiöveroilmoituksen täyttämisestä?

Veroilmoituksen täyttämisestä vastaavat osakeyhtiön nimeämät henkilöt. Pienessä yhtiössä tämä tarkoittaa käytännössä omistajaa/toimitusjohtajaa tai hallituksen talousasioista vastaavaksi nimittämää henkilöä. Verohallinnon ulkoistamisesta huolimatta yhtiön johto on aina viime kädessä vastuussa veroilmoituksen virheellisestä tekemisestä.

Henkilöyhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä kaikki yhtiömiehet ovat yhteisvastuussa veroilmoituksen antamisesta, lukuun ottamatta kommandiittiyhtiön äänettömiä yhtiömiehiä.

Itsenäisten ammatinharjoittajien verotus

Yksinyrittäjää verotetaan luonnollisena henkilönä. Yrityksen tulot ilmoitetaan tuloveroilmoituksessa elinkeinotoiminnalle varatulla lomakkeella. Kaikkiin tuloihin sovelletaan ansio- ja pääomatulojen verokantaa.

Jos veroilmoitusta täytettäessä ei haeta muutosta, yrityksen pääomatuloksi katsotaan 20 % yrityksen nettovarallisuudesta ja 80 % ansiotuloksi. Pääomatuloja verotetaan 30 %:n verokannalla 30 000 euroon asti, jonka ylittävältä osalta verokanta nousee 34 prosenttiin. Jos olet yrittäjä, 30 % maksetuista palkoista lisätään yrityksen nettovarallisuuteen.

Muista myös, että valtiolle maksettavan tuloveron lisäksi sinun on yrittäjänä maksettava myös kunnallisveroa ja mahdollista kirkollisveroa, jos kuulut evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon.

Henkilöyhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden verotus

Henkilöyhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat siinä mielessä avoimia yhtiöitä, että niissä voi olla useampi kuin yksi yhtiömies, joilla on jaettu vastuu. Henkilökohtaisen tulon lisäksi on mahdollista maksaa myös palkkaa.

Yritystoiminnassa lasketaan voitto, josta vähennetään verotuksessa edellisten vuosien tappiot tiettyyn rajaan asti. Tulot jaetaan yhtiömiesten kesken heidän keskenään sovittujen ja yhtiösopimuksessa mainittujen osuuksien mukaisesti.

Kuten henkilöyhtiöiden tapauksessa, myös näiden yhtiöiden tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin, jotka lisätään kaikkiin muihin tuloihin henkilökohtaista tuloverotusta varten. Vasta tämän jälkeen määritetään verokanta ja veron määrä. Sama koskee myös kommandiittiyhtiöiden äänettömiä yhtiömiehiä.

Osakeyhtiöiden verotus ja osingonjako

Koska osakeyhtiö on osakkaistaan erillinen yhteisö ja sitä verotetaan erikseen, sitä verotetaan myös erikseen. Osakeyhtiön omistajana annat kaksi veroilmoitusta: henkilökohtaisen veroilmoituksen ja osakeyhtiöilmoituksen. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia, ja se on niin sanottu kiinteä verokanta, joka pysyy samana riippumatta yrityksen tilikauden tuloksesta.

Osakeyhtiössä henkilökohtaisia tuloja voi saada palkkana tai jaettuina osinkoina. Verosäännöt ja veron määrä riippuvat siitä, onko yhtiö pörssiyhtiö vai osakeyhtiö.

Osakkeen matemaattinen arvo

Yksityisomaisuuteen kohdistuvien osinkojen verotus liittyy läheisesti osakkeen niin sanottuun matemaattiseen arvoon. Se lasketaan jakamalla yhtiön nettovarallisuus osakkeiden lukumäärällä. Nettovarallisuusarvo saadaan vähentämällä verotettavasta varallisuudesta velat ja muut taloudelliset velvoitteet, joihin ne liittyvät.

Osingonjaon verotus

Listaamaton yhtiö: 75 % osingosta on verovapaata tuloa (8 %:n vuotuisen tuoton raja osakkeiden matemaattiseen arvoon). 25 % osingosta on pääomatuloa, josta maksetaan pääomatuloveroa.

Pörssiyhtiö (eli pörssissä noteerattu yhtiö): 15 % osingosta on verovapaata tuloa samoin edellytyksin. 85 % on veronalaista pääomatuloa.

Jos osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa verovuonna, myös listaamattoman yhtiön tapauksessa sovelletaan listattujen yhtiöiden osingonjakoa koskevia verosääntöjä.

Jos osinkojen kokonaismäärä ylittää 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta, 25 % ylittävästä osuudesta on verovapaata tuloa ja 75 % henkilökohtaisen tuloveron alaista tuloa.